Valon asiantuntijat apunasi Greenled valon asiantuntijat apunasi020 125 5800

EETTISET OHJEET – GREENLED OY

Päivitetty 26.6.2019

Greenled Oy on suomalainen kokonaisvaltaisten valaistusratkaisujen toimittaja yrityksille ja julkiselle sektorille. Autamme asiakkaitamme tehostamaan heidän liiketoimintaansa tarjoamalla kestävän kehityksen valaistusratkaisuja. Ympäristöystävällisyys ja kestävä kehitys ohjaavat toimintaamme päivittäisessä tekemisessä sekä valinnoissamme ja ovat kivijalkanamme niin visiossa, missiossa kuin arvoissammekin. Parannamme maailmaa valaisin kerrallaan yhdessä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Greenledin eettiset ohjeet

Me Greenledillä haluamme toimia eettisesti ja vastuullisesti ja odotamme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme. Haluamme olla luottamuksen arvoisia ja toimia vastuullisesti asiakkaita, työntekijöitä, yhteistyökumppaneita ja muita sidosryhmiä kohtaan.

Asiakkaiden arvostus on keskiössä ja pyrimme kaikessa toiminnassamme ajattelemaan asiakkaidemme parasta siten, että he ovat tyytyväisiä työhön ja palveluihimme. Olemme sitoutuneet laatu- ja ympäristöpolitiikan sekä lainsäädännön mukaisten vaatimusten täyttämiseen ja jatkuvaan parantamiseen.

Toimintaamme ohjaavat arvot: Asiakaslähtöisyys, Vastuullisuus, Asiantuntijuus.

Eettisissä ohjeissa määritetään yleiset periaatteet, joita kaikkien yhtiön työntekijöiden, esimiesten ja yhteistyökumppaneiden on noudatettava.

1.Liiketoiminnan rehellisyys

Greenledillä toimitaan voimassa olevien lakien ja säädösten sekä yhtiötä sitovien sopimusten mukaisesti.

Toimimme avoimesti ja reilun kilpailun periaatteiden mukaisesti. Emme hyväksy epäeettisiä toimintatapoja. Kunnioitamme tehtyjä sopimuksia ja sitoumuksia.

Toimintamme perustana ovat asiakkaiden tarpeet ja odotukset, jotka osoittavat suunnan palveluidemme kehittämiselle. Selvitämme asiakkaidemme käsitykset onnistumisestamme muun muassa asiakastyytyväisyyskyselyillä ja parannamme toimintaamme jatkuvasti.

Noudatamme alihankkijoidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa tekemiämme sopimuksia ja suhtaudumme heihin reilusti. Arvostamme kilpailijoitamme, myös itse hävitessämme.

Liiketoiminnassa teemme päätökset Greenledin arvojen mukaisesti. Kukaan ei saa hankkia henkilökohtaista hyötyä yrityksen tai kilpailuaseman kustannuksella.

Greenlediläiset eivät anna eivätkä ota vastaan lahjoja, matkoja, kestitystä tai palveluja, jotka ylittävät tavanomaisen vieraanvaraisuuden tai saattaisivat suorasti tai epäsuorasti vaikuttaa lahjansaajan toimiin tai päätöksentekoon. Greenledin vieraanvaraisuus on aina kohtuullista.

2.Laatu- ja ympäristöpolitiikka

Vastuullisuus on yksi Greenledin tärkeimmistä arvoista ja ohjaa yrityksen päätöksentekoa. Tämä näkyy konkreettisesti kaikessa yrityksen toiminnassa. Jo tuotteiden suunnitteluprosessissa materiaalien valintakriteerit painottuvat ympäristöystävällisyyteen ja suosimme valaisinvalmistuksessa kierrätettäviä materiaaleja. Tuotteissa on huomioitu maksimaalinen elinkaari ja alhainen energiankulutus. Suunnitelmallisella tuotannolla sekä järkevällä logistiikalla vähennetään merkittävästi hiilijalanjälkeä perinteisiin toimintatapoihin verrattuna. Kestävän kehityksen tarkoituksena on turvata samankaltainen tai parempi elinympäristö tuleville sukupolville. Kestävää kehitystä tukee myös jäsenyys GBC Finlandissa, jonka päämääränä on edistää kestävää ja ympäristöystävällistä rakentamista.

Kannamme vastuumme ympäristöstä. Meillä on laatusertifikaatti ISO 9001 ja ympäristösertifikaatti ISO140001 koko toiminnallemme – niin tuotannon, suunnittelun kuin asennuksenkin suhteen. Tämä takaa laadukkaan ja tehokkaan kokonaistoimituksen.

Huomioimme tuoteturvallisuuden, ympäristönäkökohdat ja kotimaisuuden tuotteiden valmistuksessa, suunnittelussa ja asennuksessa. Huolellisilla raaka-ainevalinnoilla varmistamme, että tuotteemme ovat käyttäjän ja ympäristön kannalta turvallisia ja tuotantoprosessimme mahdollisimman tehokas.

Uskomme suomalaiseen työhön. Greenledin laadukkaat LED-valaisimet ovat pitkän elinkaaren tuotteita, jotka mahdollistavat energiaa ja ympäristöä säästävät valaistusratkaisut eri toimialoille. Valaisimet valmistetaan Suomessa kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Suosimalla kotimaisia materiaaleja ja palveluja vaikutamme työpaikkojen pysymiseen Suomessa. Suurimmalla osalla tuotteistamme on suomalainen Avainlipputuote-merkintä.

Logistiikassa suosimme toimijoita, jotka edistävät kestävää kehitystä ja ympäristöystävällisiä toimintatapoja. Yksi tärkeimmistä yrityksemme toiminta-alueista on asennus, jossa vanha valaisin puretaan, lajitellaan ja kierrätetään asianmukaisesti. Myös asiakaspalvelun ja myynnin toimintatavoissa painotetaan ekologisuutta.

Ympäristöpäämäärämme: Greenled vähentää älykkäillä valaistusratkaisuillaan ympäristövaikutuksia.

3.Hyvinvointi ja turvallisuus

Greenled haluaa taata turvalliset ja terveelliset työolosuhteet. Työnantajan ja työntekijän vastuullisella toiminnalla ehkäisemme ennakolta työtapaturmat ja terveysriskit. Kehitämme jatkuvasti työoloja ja edistämme työterveyttä. Meillä Greenledillä arvostetaan myös henkilöstön työn ja vapaa-ajan tasapainoa.

Greenledin ja yhteistyökumppanien tulee huolehtia työympäristöstä siten, että jokainen työntekijä voi tehdä työnsä turvallisesti eikä kohtaa työssään henkistä tai fyysistä väkivaltaa tai sen uhkaa. Työmaalla olevilla henkilöillä on aina oikeus keskeyttää vaaralliseksi katsomansa toimenpide, työtehtävä tai muu toiminta.

a.Henkilötietojen suoja

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen sekä muun tietosuojalainsäädännön vaatimuksia. Edellytämme yhteistyökumppaneilta henkilöiden yksityisyyden ja siihen liittyvien tietojen suojan korkean tason varmistamista sekä voimassa olevan tietosuojalainsäädännön vaatimusten noudattamista.

b.Tasavertaisuus

Emme hyväksy lapsi- tai pakkotyövoimaa missään tapauksessa. Yhteistyökumppanin tulee tunnustaa YK:n ihmisoikeuksien julistuksen periaatteet. Kunnioitamme ihmisoikeuksia ja kohtelemme kaikkia ihmisiä tasa-arvoisesti ja syrjimättä riippumatta henkilön rodusta, kansallisuudesta, etnisestä alkuperästä, iästä, uskonnosta, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, vammaisuudesta, poliittisesta toiminnasta tai ammattiyhdistystoiminnasta. Emme salli häirintää tai kiusaamista työpaikalla missään muodossa. Kaikkien vastuulla on toimia reilusti ja tehdä työilmapiiristä mukava ja innostava.

Mikäli havaitsemme tai yhteistyökumppanimme havaitsee eettisten ohjeiden vastaista tai lainvastaista toimintaa, tai on epäilys semmoisesta, tulee siitä ilmoittaa Greenledin yhteyshenkilölle tai henkilöstöhallinnolle välittömästi.